MaxiNet  | Skener.bg  |  Seminari.bg  | Имейл Маркетинг  | Психолози Ресторанти


PSYCHOLOGY-BG.COM
Since 1999

 

Одит на Човешки Ресурси на фирма
Bookmark and Share

 
 

 

Цел на изследването:

 • Изледване на базисни нагласи, мнения и потребности на персонала на компанията от всички йерархични нива.
 • Изледване на проблемни йерархични нива в компанията (които могат да бъдат обикновни служители, супервайзери, мениджъри на средно и висше управленско ниво или др.) и загуба на мотивационни, информационни и материални ресурси на компанията.
 • Промяна на сегашното ниво на мотивация на база на получените резултати чрез формулирането на научно-организационно признати препоръки.

Поле на изследвани дейности:
1. Отношение на служителите към промени в компанията

 • Степен на разбиране на възможностите и необходимостта от промяна
 • Степен на желание за активно участие по отношение на предстоящи промени

Начин за възприемане на промяна

2. Желание за преквалификация и допълнително професионално развитие

 • Желание за преквалификация към необходима на компанията длъжност и ниво на специализация
 • Желана посока на преквалификация от изброени възможности
 • Желание за работа с нови техники и технологии

3. Ефективност на провежданото досега обучение

 • Степен на усвоеност на уменията, придобити от определена квалификация
 • Възможност за професионално развиите въз основа на наученото
 • Необходимост от допълнителни области на обучение и/или необходимост от продължение и задълбочаване на познанията по теми, за които вече е предложено обучение


4. Ефективност на различни комуникационни канали

 • Вертикален поток на информация в двете посоки - от ръководството към служителите и от служители към ръководство
 • Хоризонтален поток и обмен на информация между служителите
 • Наличие на обратна връзка между различните йерархични нива

5. Екипност в работата

 • Ефективност на екипната работа
 • Подкрепа между членовете на екипа
 • Взаимно доверие между членовете на екипа

6. Система за оценяване работата на служителите

 • Степен на разграниченост на отговорностите на служителите
 • Прилагане на разработени критерии за оценяване на работата им
 • Установена практика за даване на обратна връзка за работата на служителите от ръководителите им, която да води до по-добри резултати

7. Супервайзорство - отношение между пряк началник и подчинен

 • Делегиране на правомощия и отговорности на служителите
 • Подпомагане и подкрепа на служителите от страна на преките им ръководители
 • Оценяване на индивидуалния принос на всеки служител

8. Лидерски умения на мениджмънта

 • Способност на мениджърите да включват служителите в разработването на планове, вземането на решения и постигане целите на компанията
 • Последователност в техните действия, гарантираща положителен пример пред подчинениете им
 • Способност да променят неефективни практики и да въвеждат нови подходи за оптимизиране на работния процес
 • Следване на определената мисия и визия на компанията

9. Политика на заплащане

 • Оценка на мнението на служителите на системата за разпределение на заплащанията
 • Оценка на мнението на служителите на разнообразни социални придобивки
 • Оценка на мнението на служителите на системата за разпределения на допълнителните възнаграждения и бонуси

10. Удовлетвореност на служителите от работата

 • Оценка на възприятието за значимостта на работата от служителите
 • Степен на удовлетвореност от служителите на работната среда, материалните и организационните ресурси
 • Степен на удовлетвореност от лична реализация

Форма на изследването:

 • Чрез попълването от служителите в компанията на анкетни карти и въпросници, съобразени с лицензирана италианска методология на водещата фирма в бранша.
 • Чрез метод на статистическа обработка на резултатите.
 • Чрез научно-обосновани социално-психологически, организационни и социологически методи.

Резултати от изследването:

 • Резултатите ще бъдат обособени в краен доклад, представящ всички възможни диаграми и таблици, получени от изледването, всички възможни анализи за състоянието на организираността на компанията и всички произтичщи от това препоръки.
 • Отделно ще бъдат онагледени с графики всички възможни "срезове" на състоянието на организираността на компанията и мотивираността на нейния персонал.
 • При желание ще бъдат оповестени и персонални мнения, представляващи различните йерархични нива.

Срок на изпълнение:
До 45 работни дни.

 

За контакти:
Адрес:
София, Ул. Екатерина Ненчева 3, Вх А, ет 5
Телефон:
+359 888 408 615
Имейл:
officepsychology-bg.com

УВЕЛИЧИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО
Първообразът от 1999 г.
УВЕЛИЧИ ИЗОБРАЖЕНИЕТО
PSYCHOLOGY-BG.COM през 2004 година.

PSYCHOLOGY-BG.COM през 2006 година.