Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Яна Любомирова Баронова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ BRS АД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Фирмата се занимава с отпускане на потребителски кредити и издаване на кредитни карти Euroline, Visa i American Express. Част е от Пощенска банка.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Тийм лидер в отдел "Кредитни карти"  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Слатина 67  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0887648630
0887648630