Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Юрий Павлов Янакиев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ловдивски университет “Паисий Хилендарски” - Катедра “Педагогика, психология и социални дейности”  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” - Катедра “Педагогика, психология и социални дейности”  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ PhD, Главен асистент доктор по психолингвистика.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдивски университет “Паисий Хилендарски - ”Катедра “Педагогика, психология и социални дейности” 4000 ПЛОВДИВ, Бул. “България” № 236, каб. 112  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (032) 261 708 ;
Факс: 032 / 261 810 ; email: youri.ianakiev@gmail.com