Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Цветелина Валериева Димитрова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "АСО- Пирели " ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Специлист "Управление на човешките ресурси".  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Завършено образование: СУ "Климент Охридски" - Магистър по "Социална и юридическа психология".  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ кв.Павлово ул."Пирин " 6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02/9557777:
0887335531