Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Цветанка Атанасова Стоянова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 1.Емпатия- психологичен и кариерен кабинет към Общински център за психологична подкрепа на деца, родители, педагози. 2.Агенция ПАКТ - психологична фондация в обществена полза. 3.Консултант на свободна практика.  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Емпатия" е психологичен и кариерен кабинет за деца, родители и педагози, Община варна.Той е част от дейността на Мрежата от центрове на Община Варна за оказване на психологична помощ в извънучилищна среда.

Агенция ПАКТ е гражданска структура, което работи за утвърждаване на психологичната култура в областта на човешките ресурси, емоционалното здраве и кариерното развитие на младежи, специалисти и експерти от различни области на бизнеса и деловия живот.
 
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сертификат на ДПБ N: еBG-RP 0578
Сертификат за кариерен консултант N: GSDF00197-BG /от 05.2008г

Координатор на Общински център за психологична подкрепа на деца, родители и педагози. Като председател на психологичната агенция управлявам и организирам дейността й чрез работа по проекти в областта на приложната психология, младежките дейности, културата и човешките ресурси.
 
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна, ул.Дж.Баучер №3,  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0898570398