Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Цанка Златева Попзлатева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СУ Св. Кл. Охридски" - ФНПП- Катедра "Специална педагогика"  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Лекционни курсове по Патопсихология, Невропсихология, Психология на атипичното развитие, Психология на слухо-речевата патология; Алтернативна комуникативна терапия в детска възраст Психологическа консултация на деца със специални образователни потребности и техните семейства; Психолого-педагогическа рехабилитация в детска възраст; Психологическа консултация и рехабилитация на деца със слухови нарушения (вкл. с кохлеарна имплантация)  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 1700 София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к. "Студентски град", бл.7А, ет.5, ап.43  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ