Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Хариета Емануилова Манолова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ КДЮП Св. Никола, УМБАЛ Александровска  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ университетска детско-юношеска психиатрична клиника  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ консултиране, оценка, психотерапия, експертна дейност, научни изследвания, превенция, преподаване  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Цар Асен 31  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 9866867
(02) 9894397
0888531908