Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Толя Ангелова Стоицова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Нов български университет, Р-л Департамент Масови комуникации  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Више училище, което обучава студенти - бакалаври, магистри и докторанти по системата на "Liberal Arts". Включва около 25 различни департамента, с повече от 50 програми.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Професор по психология, д-р по психология ("Невербална комуникация"); д-р на психологическите науки ("Медии и насилие"; преподавател и изследовател; треньор и консултант.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София 1164  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Света гора 7, ап.10,ет.3; община "Лозенец",  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 8652820