Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Тихомир Начев Нехризов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ядрена енергетика  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Подбор на кандидати за работа Психофизиологични изслидвания на ядрени оператори Преподавателска дейност Социалнопсихологически изследвания  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Козлодуй  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Младежко общежитие 1, стая. 304  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0973 72803
0889 211749