Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Теодора Петрова Тодорова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психоаналитичен кабинет. Предлага Юнгианска анализа, психотерапия и психологическо консултиране за възрастни, тинейджъри и деца.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Акредитиран Юнгиански аналитик, Индивидуален член на Международната асоциация по аналитична психология. Интегриране на Юнгианска анализа, психодинамични методи на работа и креативни терапии (пясъчна игрова терапия, танцова терапия, автентично движение, др.)  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Хан Пресиян" 15, вход Б, ап.17 София 1612  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 953 1828

 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ teodorapetr@gmail.com