Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Татяна Валентинова Иванова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ МТБ ПЛОВДИВ  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Лаборатория за психологически експертизи  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОДБОР НА КАДРИ  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПЛОВДИВ  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Пловдив, ул. Петър Стоев 60  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ