Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стоян Йорданов Личев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ДКЦ "Дъга-2002" ООД София  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Диагн.консултативен център  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ лекар и психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София 1000  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Витошка" 28 ет.3 ап.6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ
0897288783