Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стефан Тодоров Хубчев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Агенция за развитие на човешките ресурси  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Неправителствена организация  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Реализирани множество проекти,свързани с развитието на човешките ресурси  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Смолян  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Гр.Смолян,ул."Полк.Д.Петров"№9,вх.Б,ап.14  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0301-6-87-78