Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стефан Георгиев Генков, PhD  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ УСБАЛНП/УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ. НАУМ" СОФИЯ, УЛ. ЛЮБЕН РУСЕВ 1., БУЛ. цАРИГРАДСКО ШОСЕ, 4-ТИ КМ.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ. УСБАЛНП/УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ "СВ. НАУМ" СОФИЯ, УЛ. ЛЮБЕН РУСЕВ 1., БУЛ. цАРИГРАДСКО ШОСЕ, 4-ТИ КМ.тел.за връзка: служ.9702 161; моб. 0888 52 99 88.е-майл "stevepsy2004@yahoo.com".  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София 1113, ул. "Любен Русев" № 1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 9702 161

0888 529988
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ