Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стела Иванова Лиданска  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Софийски Университет " Свети Климент Охридски"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Магистър по Клинична и консултативна психология  
   Консултация на час 10 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Смемеен консултант  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Берковица  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ град Берковица ул. Ашиклар 7  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0899925112
0899925112