Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София Георгиева Делишменова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ основно училище в к-с "Славейков" с 60 учители и над 850 ученици  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ педагогически съветник в ОУ " Антон Страшимиров" от 12 години, член на Регионална асоциация на училищните психолози и педагози-Бургас, член на УС на Сдружение "Равновесие", консултиране, индивидуална и групова терапия, тренингова дейност  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бургас  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Бургас, к-с "Лазур" бл.88 вх.Г ап.70  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (056) 834008
(056) 887384
0889504113
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ