Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София Георгиева Ангелова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за развитие "Тера"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Собственик, управител, психолог, психотерапевт.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Магистратура по Психология от Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ул. "Иларион Макариополски" 51, ет. 1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 032/66-38-48;
0898/552-558