Psychology-BG.com


 
     
  Име: Слава Маринова Ганчева  
  Описание: педагогически съветник с практика в областта на диагностика на училищна готовност, междуличностни отношения между връстници, мотивация за учене, отношения в малки групи/класове/,консултиране на семейството по въпроси на възпитанието, превенция на зависимости, здравно образование, психологическо консултиране  
  Град: Карнобат