Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Слава Маринова Ганчева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ основно училище с предучилищна подготовка, начален курс на обучение и прогимназиален курс на обучение  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ педагогически съветник с практика в областта на диагностика на училищна готовност, междуличностни отношения между връстници, мотивация за учене, отношения в малки групи/класове/,консултиране на семейството по въпроси на възпитанието, превенция на зависимости, здравно образование, психологическо консултиране  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Карнобат  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Ганчо Хардалов" №50  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0559 / 4346

0887 795 206
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ