Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Силвия Кръстева Йорданова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Превенция на деца с девиатно поведение, Варна, Район "Вл. Варненчик"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Услуги на граждани  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Превенция на деца с девиатно поведение  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Варна ж.к."Вл. Варненчик" бл.302 вх.6 ет.7 ап.93  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 052/562712

0898388218