Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Силвия Йорданова Михайлова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ сиа адвертайзинг  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Медии  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ провеждане на психологически тестове , ролеви игри и др.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ софия  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."ян.панайотов" 1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02 9926332

0889769092