Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Силвана Желязкова Трендафилова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ООД "Котрен"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ "  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Подбор на персонал и други управленски кадри.Имам и завършено висше икономическо образоване в УНСС-София  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Лъджене" № 23  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 032 651212
032 668228
0898463627