Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Светлана Илиева Темелкова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Отдел "Закрила на детето" към Дирекция СП - Пазарджик  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Отдел "Закрила на детето" към Дирекция"СП" - Пазарджик  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ превенция и реинтеграция на деца в риск  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пазарджик  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул."Ив.Соколов" №20  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 034/44 00 26

0886 75 36 79