Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Румяна Стойнева Михайлова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ НУ"Любословие"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Начално училище  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Учител за работа с деца с увреждания  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Радомир  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ул."Райко Даскалов"58 бл.,вх.B,ет.2,ап.1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (0777)6995
0897591706