Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Румяна Петьова Панкова  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Преподавател, член на Факултетния съвет по изящни изкуства,на комисия по качеството на учебния процес към Академичния съвет и член на Академичния съвет.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Доц. д-р.,преподавател по психология на творчеството, арттерапия,детска психология, приложно-експериментална психология, психология.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Калиманци 37,вх.Б, ет.6, ап.34  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 8717335
0888250317
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ