Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Румяна Борисова Милкова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Шуменски университет, катедра"Психология"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Шу "Еп. К. Преславски4, Педагогически факултет, катедра "Психология". Преподаване на университетски дисциплини от психологическия цикъл  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Доцент по психология, доктор по психология, преподавател по психология на студенти от специалностите: "Психология", "Социални дейности", "Социална педагогика"  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София-1220, ЖК "Толстой", бл. 45, ап. 86.  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02 9 361 363
0888 42 47 32