Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Румен Георгиев Рашков  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ РЦИДУСОП-СОФИЯ ГРАД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ресурсен център за интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности  
   Консултация на час 20 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Обследване психологическото развитие на деца и ученици с цел създаване на индивидуални педагогически програми.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Нишава 128  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0889 162 851