Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Росиця Велчева Димова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ЦКО Бургас  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за кариерно ориентиране гр. Бургас. Консултиране на ученици от 1 до 12 клас.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Оргазицаионна и ръководна дейност.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бургас  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Райна Княгиня 11  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 056 82 58 09