Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Росица Иванова Чернева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Община Севлиево  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за социална рехабилитация и интеграция - психолог  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ работа с младежи в риск, наркозависими, девиантни прояви  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Габрово  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Никола Войновски 38  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 066/86-73-48

0878619698