Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ралица Иванова Бърдарова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ НЦООЗ  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Национален център по опазване на общественото здраве  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Програмен асистент по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН"  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ж.к. Люлин  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София, бул. Ив. Гешов 15  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 02/954 96 72
02/954 96 72
0885/09 09 52