Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Райна Христова Матева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ МБАЛ"Св. Марина"ЕАД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ многопрофилна болница за активно лечение  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ клиничен психолог,невропсихолог-диагностика  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул.Христо Смирненски 1  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0887295392