Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Радост Танева Милушева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "ПсиАрт Биз" организационна и индустриална психология, развитие на човешкия капитал  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултантска компания в сферата на индустриалната психология и развитие на човешкия капитал – консултиране при подбор и реподбор на персонал на експертни и мениджърски позиции; професионално-психологическа диагностика; мотивационни програми; коучинг, кариерно консултиране, обучения за развиване на професионалнозначими личностни качества, бизнес и психотренинги; програми за диагностика, сформиране и развитие на екипи; проекти за вътрешнофирмена сигурност свързана с човешкия фактор, компетентностни профили, стратегии за развитие на човешките ресурси. www.psyart.biz  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Управител, индустриален и организационен психолог, обучител, оценител на компетенции. Психотерапевт - терапия чрез решения и НЛП.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПЛОВДИВ  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Бузлуджа" 6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ .
0898794069