Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Радка Цонкова Цонкова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Кабинет за психологическо консултиране - Сдружение "Емпатия", ДОВДЛРГ " Таню Войвода"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ В кабинета за психологично консултиране се работи с деца и възрастни. В Дом "Таню Войвода" работата е с деца, лишени от родителска грижа.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Работата ми в тези учреждения е свързана с провеждане на психодиагностика, психологично консултиране на деца и възрастни, провеждане на психотерапия, работа с деца със специфични образователни потребности, детски аутизъм.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул. "Васил Априлов" №98, ет.6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 032/64 73 34

0886/86 66 09