Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пламен Луков Димитров  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дружество на психолозите в България  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Дружеството на психолозите в България е най-голямата и стара асоциация на професионалните психолози в България, учредена през 1969 година  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ от 2001 година съм Председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Черковна 52, ап.2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (02) 843 5854

0888 429730