Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пламен Иванов Монев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институт по Психология - МВР  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Институтът по психология - МВР е научно-изследователски и научно-приложен институт към Министерството на вътрешните работи на Република България.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ От 3 години работя в областта на професионалната психодиагностика  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. "Самарско знаме" бл.1 вх.А ап. 7  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0896654620