Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПЕТЯ СТЕФАНОВА ТОШКОВА  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "ЕМ КОНСУЛТИНГ" ООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ОБУЧЕНИЕ, ПОДБОР И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СЕВЛИЕВО  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ УЛ."ИВАН ВАЗОВ"21  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0675/3-08-73

0887/899768