Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Петя Илиева Попова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ H-Vision  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Компанията е специализирана в Стратегически HR, Recruitment, Potential Assesment, Head Hunting,Training and Development, Business coaching  
   Консултация на час 50 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултиране в областта на стратегически HR Идентифициране на потенциал за развитие Дизайн и провеждане на тренинги и обучения Консултиране на база системата Hogan Assessment System Бизнес коучинг  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ жк. Манастирски ливади ул. Бяло поле 12  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ