Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Петя Димитрова Събева  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Обучението в Гимназия по Информационни Технологии и Обществени Комуникации дава възможност за придобиване на международно признати дипломи и сертификати. Предлага се най-съвременното и актуално за развитието на обществото обучение. Учители и университетски преподаватели професионалисти както от България, така и от чужбина. Частно Езиково Училище и Детска градина "Малкият Принц" осъществява самостоятелна и проактивна училищна политика с европейски измерения, съответстваща на динамисата на утрешния ден.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Педагогически съветник и психолог, възможност за работа с деца, родители и учители, тренинги, индивидуална и групова работа, фамилна терапия.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ кв. Чайка, до бл.19  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 052 300 514
052 302 924
 
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ www.thelittleprinceschool.com; www.it-tlp.com