Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Петя Дамянова Василева  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ VІ ДКЦ - гр. Пловдив  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ поликлиника в центъра на града.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ целеустремена с ясна визия за развитие. Занимавам се с брачни и предбрачни консултации и др.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ бул. "Никола Въпцаров" 135 ет. 6 ап. 16  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0887 879687