Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Петър Асенов Митков  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Милдей ЕООД  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултантска компания по организационно развите и управление на персонала.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Интервюта с кандидати при подбор,за мотивация, екипнист, фирманна култура. Процедури по ISO в раздел трудов ресурс.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стара Загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Г.С.Раковски 105 ет.3  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (042) 638646
(042) 638646
088 8375027