Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Петрана Александрова Александрова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ГПЧЕ"Васил Карагьозов"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ езикова гимназия  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ педагогически съветник  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ямбол  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ к-с"Диана,бл.23,ап.6,ет.3  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (046)55028

0887387693