Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Павлина Цветанова Иванова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Под.34750  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Поделение 34750 се намира в гр.Карлово.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Предимно провеждаме обучения с различните категории военнослужещи  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.КАРЛОВО  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр.Карлово, ул."Ген.Карцов" 67  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0889452138