Psychology-BG.com


 
     
  Име: Павлина Петкова Петкова  
  Описание: провеждам психодиагностика и психотерапия при лица с психични и соматични заболявания; експертни оценки за целите на медицинска и съдебна експертизи; преподавам в специалността по клинична психология и магистърските програми по консултативна и клинична психология на СУ "Св. Кл. Охридски"; провеждам обучителни курсове към Асоциацията по когнитивно-поведенческа психотерапия  
  Град: София 1000 ул. Парчевич 66