Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Нина Францова Стойчева
Лицензиран Психолог
 
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Частна практика  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Кабинет за психологическо консултиране и психоневротерапия, чрез Невролингвистично програмиране и ЕЕГ-Невротренинг.  
   Консултация на час 30 лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Психоневротерапевт  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. Пловдив, ул Благовест 2а, офис № 2  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0899/ 94-30-81;
email: nina_st@abv.bg

 
  Èìåéë  íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ nina_st@abv.bg  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ http://www.psychozone-nlp.com  
  Óåáñààéò íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ http://www.psychozone-nlp.com