Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Никола Димов Рибов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Университет Триер  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Факултетът по психология е един от най-важните в Триер. Той е специализиран в трудова и организационна психология.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Организиране на тренинги за обучение на персонал  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Триер, Германия  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Бротстр. 27  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0049 1779765920