Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Николай Стефанов Петров  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СУПЗ "Еленова Грънчарова" гр. Горна Оряховица; Местна Комисия за Борба с Противообществените Прояви на Малолетни и Непълнолетни гр. Горна Оряховица; Координатор на проект по програма ФАР "Изграждане на дневен център за работа с деца с ментални увреждание"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ СУПЗ "Елена Грънчарова" е уникално по рода си заведение, което съчетава от една страна образователният елемент, а от друга социалният. Потребители на соц. услугата са предимно деца в наревностойно социални и физическо положение(включително иментални увреждания), това предразполага към една широкомащабна психологическа и социална работа и е благодатна почва за изследвания, анализи, консултиране и терапия.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Както е явно от информацията по-горе активно се занимавам и работя в полза на обществото. Важно е да се отбележи, че работя и по разработване и защитаване на проекти. До настоящият момент съм участвал в разработването на 19 проекта, като 4 от тях са успешно защитени и респрктивно финансирани. Имам основни умения в разработването на интерактивни презентации, I-net страници, Flash анимации и 3D анимация.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Горна Оряховица; България  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Теменуга №4, Вх. Б, ет. 4, ап. 10  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (0885) 544578