Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Николай Иванов Жилков  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Тракийски университет" ДИПКУ гр. Стара Загора  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ДИПКУ - департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите - гр. Стара Загора  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ асистент по психология  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Стара Загора  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. " Х. Д. Асенов " №81 ет.3 ап.6  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ (042) 600414