Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Николай Златков Златев  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружение "SOS Детски селища България"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Сдружение с нестопанска цел. Вид приемна грижа, осъществявваща се във фамилни къщи, където една SOS майка отглежда 4-7 деца, които след навършване на 14 г. кандидатстват в средни професионални училища или гимназиии в гр. София, където живеят в т.нар SOS младежки домове.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Ръководител на SOS младежки домове гр. София. Ръководител на 2 екипа от по 4 възпитателя, които оказват подкрепа на младежите по пътя им към самостоятелен живот.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ София  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ гр. София 1504, ул. Оборище 21а, ет. 3, ап.11  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0889915981