Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Николай Драгомиров Попов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Център за превенция и социална адаптация  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Центърат работи с деца с девиантно и делинквентно поведение.  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Консултиране в Центъра на малолетни и непълнолетни правонарушители и техните семейства.  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Пловдив  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ул. Авксентий Велешки 20  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 032 633168