Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Николай Ангелов Христов  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ ПУ "Братя Миладинови"  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Помощно училище за деца с лека умствена изостаналост  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Училищен психолог  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Варна, кв.Трошево, бл.4, вх Б  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 0889 84 98 78