Psychology-BG.com


 
     
  Èìå, Ïðåçèìå, Ôàìèëèÿ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Нели Якова Симеонова  
  Ìåñòîðàáîòà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ МБАЛ - Лом  
  Êëþ÷îâè äóìè íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ В болницата функционира психиатрично отделение с 30 легла  
   Консултация на час лв.  
  Îïèñàíèå è ïðàêòèêà íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Работя със стационарни и амбулаторни пациенти, извършвам експертна дейност, консултирам на амбулатория  
  Ãðàä íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ Лом  
  Àäðåñ íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ "Гоце Делчев" 12  
  Òåëåôîí íà ïñèõîëîã â Áúëãàðèÿ 097166782